Δήμος Ελευσίνας: Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση με δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Δήμος Ελευσίνας ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 (ΦΕΚ 474/Β΄/14-02-2018) προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση με δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α., μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να εξεταστεί το αίτημά τους από την αρμόδια Επιτροπή για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού βοηθήματος, για τη στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα και επανασύνδεσής τους στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει συγκροτηθεί με την 512/23-5-2018 Απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας (ΑΔΑ:ΨΥΓΟΩΡΒ-ΖΗΦ).

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.2.2018 ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.
 2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
 3. Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά στην κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (Eκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 10. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην γραμματεία της Επιτροπής, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας (επί των οδών Ερμού & Αθηνάς 1, Ελευσίνα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1601417

Ημέρες και ώρες υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 12:00

Έναρξη υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Διαβάστε επίσης