Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 τ.ΑΣΕΠ 2/2/2018 η προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και οι θέσεις που ζητά να στελεχώσει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Αναλυτικά οι θέσεις με τους κωδικούς τους στην προκήρυξη:

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων μία (1) θέση με Κ.Α. 2279

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων έξι  (6) θέσεις, με Κ.Α.

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών μία (1) θέση, με Κ.Α. 2754

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  δύο (2) θέσεις με Κ.Α. 2937 (με άδεια για σάρωθρο) και Κ.Α. 2938 (με άδεια για γερανοφόρο)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας δεκαέξι (16) θέσεις, με Κ.Α. 1430

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων δύο (2) θέσεις Κ.Α. 1381

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την κατηγορία ΔΕ αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την κατηγορία ΥΕ αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., όπου θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο 3,00 €, Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Να σημειωθεί πως ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής δεν εμπλέκεται σε καμία φάση της ανωτέρω διαδικασίας.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα ανατρέχουν στην προκήρυξη και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Διαβάστε επίσης