Περιήγηση στην Κατηγορία

Νότια Αττική

Την Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017 διενεργηθεί από την επταµελή επιτροπή διαγωνισµού, ο ανοικτός µμειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υπογείου χώρου στάθµευσης οχηµάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρων πρασίνου και παιδικής…
Διαβάστε περισσότερα...